Go to top

PLANS ESTRATÈGICS I MILLORA DE LA COMPETITIVITAT

Desenvolupament de plans estratègics corporatius pragmàtics, executables i centrats en els resultats finals.

Estudiarem el teu cas, les particularitats del teu negoci, el sector de mercat en què treballes, les tendències i la competència. Alhora, considerarem les preferències, els hàbits de compra i el perfil del teu client actual i potencial . Així, definirem un Pla d’Acció detallat que estableixi la forma més adequada d’assignar eficaçment els recursos de què disposes a les oportunitats detectades i t’acompanyaré en el procés d’implementació.

Treballem pel desenvolupament empresarial, el qual, té com a objectiu principal contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses a través de la planificació i execució d’accions, encaminades a aconseguir uns objectius específics i concrets.

Alguns dels principals factors a considerar en aquest sentit són, l’estratègia i posicionament corporativa, la gestió interna, la comunicació i comercialització i la digitalització, entre d’altres.

MILLOREM EL RENDIMENT I POSICIÓ COMPETITIVA DE L’EMPRESA

MODEL DE NEGOCI, ESTRATÈGIA I COMPETITIVITAT

ESTRATEGIA CORPORATIVA

Analitzarem els diferents àmbits de l’empresa, el mercat i les tendències per a detectar oportunitats vinculades a canvis d’estratègia empresarial o model de negoci que facin viable el creixement corporatiu.

Es valoraran aspectes com la diversificació de l’oferta o del perfil del client, l’especialització, el desenvolupament d’una proposta de valor diferenciada, la generació d’aliances, la captació de prescriptors i la cerca d’escalabilitat, entre altres.

El focus de l’anàlisi de la estratégia corporativa resideix en el desenvolupament d’un avantatge competitiu que sigui sostenible en el temps.

GESTIÓ INTERNA

La comptabilitat analítica ens facilita extreure conclusions precises sobre la rendibilitat de les diferents línies de negoci o segments de mercat amb els quals treballem, la previsió de tresoreria, l’adequació de la política de compres i gestió de estocs, etc. I ens permet prendre decisions estratègiques que ens facilitin una millora competitiva.

Així mateix, existeixen factors clau a considerar com l’organització i gestió de l’equip de treball, l’adequació dels processos interns, o la adequaciódel grau de digitalització com eina rellevant a tenir en compte per a millorar les dinàmiques internes.

MARKETING I COMERCIALITZACIÓ

Comprendre les necessitats del target, el seu comportament i hàbits de compra i consum ens permet realitzar una segmentació accionable des del punt de vista de resultats.

És important alinear la marca i el producte o servei per a desenvolupar un posicionament consistent en coherència al qual, planificar accions eficaces quant a la consecució dels objectius prèviament fixats.

L’estratègia de comercialització consisteix a planificar una bateria d’accions per a cadascun dels segments de clients,, amb el clar objectiu d’augmentar la nostra quota de mercat o donar a conèixer nous productes o serveis.

PLANS ESTRATÈGICS TERRITORIALS I SECTORIALS

Amb més d’una trentena d’estudis realitzats en col·laboració amb els ens locals municipals i supramunicipals, així com amb associacions de comerciants del territori, donem suport al teixit comercial urbà a través de l’elaboració d’estudis diversos d’entre els quals destaquen Plans Estratègics Territorials, Plans de Dinamització Comercial Local i Plans Sectorials, entre d’altres.

Els Plans estratègics promouen accions enfocades a aconseguir una millora de la situació competitiva del sector comercial i empresarial al territori.

Sòlida, processable i perdurable

ESTRATÈGIA

SÒLIDA

Prendrem decisions estratègiques en relació al mercat i el client potencial per  assolir el ple potencial econòmic i l’avantatge competitiu del teu negoci. Definirem les prioritats que impulsin els resultats.

PROCESSABLE

Proporcionarem un enfocament adaptable a les diferents unitats de negoci i a tots nivells. Implementarem el Pla d’Acció de la mà de l’empresa,  implicada i compromesa en tot el procés.

PERDURABLE

Per tal de garantir la flexibilitat i adaptabilitat de l’empresa als canvis de l’entorn i anticipar adequadament el risc, considerarem de forma especial el llarg termini i les macrotendències.

CONTACTA'M I PARLEM!

  • Barcelona i Terrassa
  • 696131796
  • ariadna@gekko.cat
Trobem-nos i fem una primera valoració del teu cas, sense cost ni compromís!

FES UNA CONSULTA!